ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ДО ПРОЄКТУ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

«Детальний план території на земельну ділянку орієнтовною площею 467 га для об`єкта: нове будівництво гірничо-збагачувального комбінату для розробки Балахівського родовища графіту в межах Петрівської селищної ради Олександрійського району Кіровоградської області»

 

 1. Замовник та виконавець СЕО

Замовник містобудівної документації на місцевому рівні «Детальний план території на земельну ділянку орієнтовною площею 467 га для об`єкта: нове будівництво гірничо-збагачувального комбінату для розробки Балахівського родовища графіту в межах Петрівської селищної ради Олександрійського району Кіровоградської області» – Петрівська селищна рада Олександрійського району Кіровоградської області.

Юридична адреса: 28300, Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, смт Петрове, вул.Святкова, буд. 7.

Контактний телефон (05237) 9-72-60, 9-70-73; e-mail: sel.rada.petrovo@ukr.net.

Виконавець – ТОВ «ГЕОПАРТІЯ», адреса: 54028, Миколаївська обл., м.Миколаїв, вул.Космонавтів, буд.81.

 1. Вид та основні цілі документу державного планування

Відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», статті 1, пункту 3, документи державного планування це – стратегії, плани, схеми, містобудівна документація, загальнодержавні програми, державні цільові програми та інші програми і програмні документи, включаючи зміни до них, які розробляються та/або підлягають затвердженню органом державної влади, органом місцевого самоврядування.

Проєкт документу державного планування розробляється у відповідності до:

–   Земельного, Водного та Лісового кодексів України;

–   Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

–   Закону України «Про відходи»;

–   Закону України «Про охорону атмосферного повітря»;

–   Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»;

–   Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;

–   Закону України «Про природно-заповідний фонд України»;

–   Закону України «Про екологічну мережу України»;

–   Закону України «Про охорону земель»;

–   Закону України «Про рослинний світ»;

–   Закону України «Про тваринний світ»;

–   Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»;

–   Закону України «Про енергозбереження»;

 • ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій»;
 • ДБН А.2.2-1:2021 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС)»;
 • ДБН Б.1.1-14:2021 «Склад та зміст містобудівної документації на місцевому рівні»;
 • ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»;
 • Постанова КМУ № 926 від 01.09.2021р. «Про затвердження Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації».

Детальний план території (далі – ДПТ) є містобудівною документацією місцевого рівня, яка визначає функціональне призначення, параметри земельних ділянок і її забудови та використання території з метою формування пропозицій щодо можливого розташування проєктних об’єктів та споруд гірничо-збагачувального комбінату в межах означеної території із дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства з метою залучення інвестицій з урахуванням інтересів територіальної громади, заходів щодо реалізації містобудівної політики розвитку території регіону.

Детальним планом розглядається можливість зміни функціонального використання частини території, що розглядається, на землі промислового призначення для можливості оформлення земельних ділянок під інфраструктуру видобувної галузі, а саме – гірничо-збагачувального комбінату, формування принципів планувальної організації забудови, визначення планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами із дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства.

При розробленні ДПТ враховується документ “Стратегія розвитку Кіровоградської області на 2021-2027роки”, затверджена Рішенням Кіровоградської обласної ради № 743 від 12.03.2020р., інформація земельного кадастру, матеріали з визначення та врахування державних та регіональних інтересів.

«Детальний план території на земельну ділянку орієнтовною площею 467 га для об’єкта: нове будівництво гірничо-збагачувального комбінату для розробки Балахівського родовища графіту в межах Петрівської селищної ради Олександрійського району Кіровоградської області» розробляється на підставі рішення Петрівської селищної ради №4070/8 від 30 вересня 2022 року про надання дозволу на розроблення детального плану території для будівництва гірничо-збагачувального комбінату.

Основною метою ДПТ, що розглядається є:

– врахування екологічних вимог та наслідків від планової діяльності об’єктів будівництва;

– визначення параметрів земельних ділянок, необхідних для об’єктів будівництва;

– визначення функціонального призначення та параметрів забудови окремої території за межами населених пунктів з метою розміщення об’єктів будівництва;

– визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними правилами;

– визначення містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок;

– визначення можливості інженерного забезпечення проєктованих об’єктів.

 

 1. Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

В 2019 році ТОВ «Розвиток Побужжя» (м.Київ) була проведена процедура оцінки впливу на довкілля та був розроблений «Звіт з оцінки впливу на довкілля «Розробка Південної ділянки Балахівського родовища графіту в Петрівському районі Кіровоградської області» (далі – Звіт з ОВД).

За результатами оцінки впливу на довкілля планової діяльності ТОВ «Розвиток Побужжя» з розробки Південної ділянки Балахівського родовища графіту/графітових руд в Петрівському районі Кіровоградської області, здійсненої відповідно до вимог Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», Міністерством екології та природних ресурсів України видано позитивний висновок з оцінки впливу на довкілля                                   №7–03/12-20192152867/1 від 06.06.2019р).

Проведеною оцінкою впливу на довкілля визначено сучасний стан території, яка вибрана для здійснення запланованої діяльності, встановлені зміни стану геологічного, повітряного, водного середовищ, ґрунтів, рослинного і тваринного світу, соціального середовища, техногенного середовища, розглянуто питання утилізації виробничих відходів.

В подальшому, в 2020 році була виконана розробка передпроєктної документації «Предпроєктні розробки нового будівництва гірничо-збагачувального комбінату для розробки Балахівського родовища графіту в Петрівському районі Кіровоградської області».

 

3.1 Основні характеристики та місце провадження планової діяльності

Південна ділянка Балахівського родовища графіту в адміністративному відношенні розташована в Олександрійському районі Кіровоградської області біля смт Балахівка. Балахівка – селище міського типу в Олександрійському районі Кіровоградської області.

Відстань від місця реалізації планової діяльності до житлової забудови смт Балахівка складає 1км. Населення смт Балахівка становить 961 особа. Родовище частково розташоване на орних землях сільськогосподарського призначення, частково – на землях лісогосподарського призначення і знаходиться неподалік від рекультивованого кар’єру бурого вугілля (Балахівський вугільний розріз).

Земельні ділянки, на яких буде реалізована планова діяльність з розробки Південної ділянки Балахівського родовища графіту знаходяться в приватній власності (надані для ведення товарного сільськогосподароського виробництва) та державній власності (надані для ведення лісового господарства).

Територія, на якій розташовується проєктована планована діяльність не знаходиться в межах об’єктів природно-заповідного фонду.

Територія, на якій розташовується проєктована планована діяльність не знаходиться в межах санітарно-захисної зони об’єктів, що є джерелами виділення шкідливих речовин, підвищених рівнів шуму, вібрації, ультразвукових і електромагнітних хвиль, іонізуючого випромінювання. Такі об’єкти навколо території відсутні.

Територія проєктованих об’єктів не знаходиться в межах зони санітарної охорони від підземних і відкритих джерел водопостачання, водозбірних і водоочисних споруд, водоводів, об’єктів оздоровчого призначення. Такі об’єкти навколо території відсутні. Територія Південної ділянки Балахівського родовища графіту знаходиться за межами водоохоронних та прибережних захисних смуг поверхневих водойм.

Проєктні рішення, запровадженні в проєкті ДПТ, прийнято на основі аналізу попередніх проєктних рішень.

Розробка родовища буде проводитися комплексним гірничо-збагачувальним підприємством, яке буде розміщуватися на спільному промисловому майданчику з єдиним комплексом підсобно-допоміжних цехів і виробництв з виробництва товарних марок графіту.

Розробку родовища передбачається здійснювати відкритим способом (кар’єром) з використанням видобувного обладнання.

У проєкті ДПТ розглядаються наступні об’єкти – кар’єр, відвал, збагачувальний комбінат з загально-комбінатськими об’єктами, хвостосховище.

Потужність кар’єру планується від 1,35 млн.т/рік до 2,25 млн.т/рік. Загальна кількість працюючих від 571 чол. до 865 чол.

Площа кар’єру по поверхні з урахуванням автомобільних доріг для обслуговування близько – 120 га.

Площа відвалу по поверхні близько 100 га, з урахуванням обслуговуючих доріг понад 120 га.

Площа, займана хвостосховищем та ставком освітлювання, з урахуванням автомобільних доріг для обслуговування, складе близько 187 га.

Площа збагачувального комбінату з загально-комбінатськими об’єктами  близько – 15 га.

 

 1. Ймовірні наслідки

У процесі виконання Звіту про стратегічну екологічну оцінку для будівництва та експлуатації об’єктів на території нового будівництва гірничо-збагачувального комбінату оцінюються всі можливі різні ризики впливу на навколишнє природне середовище.

 

4.1 Для довкілля

В ході здійснення стратегічної екологічної оцінки (далі – СЕО) мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації ДПТ на такі компоненти довкілля:

– ґрунти, надра;

– атмосферне повітря;

– водні ресурси;

– стан фауни, флори, біорізноманіття, ландшафту природних територій;

– кліматичні фактори.

Також має бути оцінено вплив планової діяльності на здоров’я населення: фізичні, хімічні чи інші фактори впливу, які створюють чи можуть створити значну небезпеку для здоров’я людини, та вимагають спеціальних методів і засобів їх зниження.

Ґрунт – негативний вплив на ґрунти при розробці кар’єру буде в результаті зняття верхнього шару в процесі розкривних робіт. Складування розкривних порід передбачається в зовнішній відвал. В подальшому збережений родючий шар буде використано для біологічної рекультивації порушених земель.

Надра (геологічне середовище) – розробка родовища призведе до порушення цілісності земної поверхні та надр. Оцінку впливу на стан геологічного середовища буде виконано виходячи з технологічних та проєктних заходів щодо зменшення, попередження впливу на надра при реалізації планованої діяльності.

Атмосферне повітря – при оцінці джерел забруднення при розробці кар’єру потрібно використовувати дані технологічного процесу, об’ємів використання сировини, технічні характеристики обладнання проєктованого підприємства при роботі на його повну потужність.

Водні ресурси – вплив на стан поверхневих та підземних вод від реалізації планованої діяльності очікується в межах діючих нормативів. Для скиду очищеної кар’єрної води при реалізації планованої діяльності використовується існуючий затоплений кар’єр видобутку бурого вугілля.

Кліматичні фактори (у тому числі зміна клімату та викиди парникових газів) – негативних впливів не передбачається. Змін мікроклімату в результаті планової діяльності не очікується, оскільки в результаті експлуатації об’єкту відсутні значні виділення теплоти, інертних газів, вологи. Особливості кліматичних умов, які сприяють зростанню інтенсивності впливів планової діяльності на навколишнє середовище, відсутні.

Матеріальні об’єкти, архітектурна, археологічна та культурна спадщина – негативних впливів не передбачається. Об’єкти архітектурної, археологічної та культурної спадщини в районі розташування планової діяльності не розвідано.

Стан фауни, флори, землі (в тому числі вилучення земельних ділянок) – територія розташування проєктованого об’єкту знаходиться в межах Кіровоградської області. На майданчику, що розглядається, відсутні цінні види рослин та не зустрічаються рідкісні види тварин і птахів.

Вплив на довкілля за фактором здійснення операцій у сфері поводження з відходами буде носити довгостроковий характер, однак за рахунок відповідності діючим нормативам є допустимим.

Соціально-економічні умови – позитивні. Найбільш важливими із соціально-економічних факторів є можливість поповнення місцевого бюджету (в т.ч. сплати рентної плати за користування надрами) та покращення загальної соціально-економічної ситуації в районі, забезпечення сировиною галузі будівництва, зайнятості місцевого населення та працівників.

Здоров’я населення – допустимий вплив. Розрахунковий неканцерогенний ризик для здоров’я населення при впливі забруднюючих речовин, що викидаються джерелами викидів проєктованого підприємства, є припустимим, ймовірність виникнення шкідливих ефектів у населення практично відсутня. Вдосконалення системи контролю за станом відходів, способами їх тимчасового зберігання забезпечують мінімальний залишковий рівень впливу планової діяльності на умови життєдіяльності місцевого населення та його здоров’я; санітарно-захисна зона (СЗЗ) для даного об’єкту витримана. В цілому, вплив планової діяльності об’єкту на соціально-економічне середовище можна оцінити, як допустимий.

Техногенне середовище – негативний вплив. Ділянка родовища буде розкрита гірничими роботами. В результаті повної розробки родовища на території земель, що підпадають під розробку, утвориться замкнутий котлован (кар’єр). Розкривні породи розміщуються в зовнішньому відвалі вздовж борту кар’єру, після повної виїмки запасів вони будуть використані для рекультивації.

Площа земельної ділянки під реалізацію планованої діяльності з видобування графітової руди визначається в процесі розробки містобудівної документації. Передбачувана площа земельної ділянки, що буде використана для реалізації планованої діяльності при видобуванні графітової руди дорівнює площі надрокористування (площа Південної ділянки Балахівського родовища графіту), а також площі земельних ділянок під гірничо-збагачувальний комбінат з промисловим майданчиком, під відвал та хвостосховище, транспортну інфраструктуру і в цілому планується орієнтовно в розмірі 467 га.

Реалізація планованої діяльності з видобування графітової руди буде частково запроваджена на землях промисловості, частково – на орних землях сільськогосподарського призначення та землях лісогосподарського призначення, право користування якими буде оформлено у відповідності до чинного законодавства України. Планована діяльність буде реалізована на землях, що не відносяться до особливо цінних земель.

Територія реалізації планованої діяльності (кар’єр) не входить до екомережі – не займає території коридорів (сполучних територій) екомережі, не входить до ядер (ключових територій) екомережі.

Територія планової діяльності (кар’єр) не відноситься до територій, зарезервованих для наступного заповідання через те, що ця територія та прилеглі території розташовані на сільськогосподарських орних землях, що використовуються. Планована діяльність має допустимий вплив на стан об’єктів природно-заповідного фонду. При реалізації планованої діяльності з видобування графітової руди буде забезпечено природоохоронний режим урочища «Балахівське» відповідно до вимог чинного законодавства.

4.2 Для територій з природоохоронним статусом

Земельні ділянки, що розглядаються в проєкті ДПТ (з урахуванням вилучення земельних ділянок) знаходяться поза межами об’єктів та територій природо-заповідного фонду, отже вплив не передбачається.

4.3 Транскордонні наслідки

Зважаючи на географічне положення ділянки, транскордонні наслідки реалізації планової діяльності для довкілля приграничних територій, у тому числі здоров’я населення, не очікуються. Територія ДПТ територіально розташована на значній відстані від меж сусідніх держав.

 1. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

Розроблення містобудівної документації на місцевому рівні «Детальний план території на земельну ділянку орієнтовною площею 467 га для об`єкта: нове будівництво гірничо-збагачувального комбінату для розробки Балахівського родовища графіту в межах Петрівської селищної ради Олександрійського району Кіровоградської області» є одним з засобів створення ефективної системи надрокористування та управління у зазначеній сфері.

Запропонований проєкт ДПТ містить:

 • опис сучасного стану сфери видобування графіту;
 • розміщення та формування усіх проєктованих об’єктів, що забезпечують функціонування планової діяльності;
 • перспективну схему розміщення об’єктів, а саме визначення місць для розташування кар’єру, відвалу, хвостосховища, збагачувального комбінату, тощо;
 • основні фактори, що є джерелами утворення більшої частини впливів від планової діяльності, найбільш характерні види відходів;
 • заходи, спрямовані на мінімізацію впливів планової діяльності на довкілля, соціальне середовище, здоров’я людини;
 • рекомендації щодо удосконалення системи управління надрокористуванням з урахуванням попереднього аналізу і положень національного законодавства України.

При розробці планувальних рішень будуть розглянуті альтернативні сценарії, шляхи досягнення обраних цілей, пріоритетів. Порівняння альтернатив буде зроблене методами, що базуються на цільовому аналізі та індикаторах сталого розвитку. Для оцінки проєктних рішень щодо проєкту ДПТ буде використаний метод оцінки впливу на довкілля. При виборі альтернатив планується розглянути варіанти впровадження заходів з оптимального принципу формування території, не допущення погіршення стану навколишнього середовища.

Альтернативні варіанти, що будуть розглянуті в Звіті про стратегічну екологічну оцінку:

– здійснення планової діяльності, а саме: розробка Південної ділянки Балахівського родовища графіту/графітової руди в Петрівському районі Кіровоградської області;

– не затвердження Детального плану території.

Найсприятливішими варіантом буде затвердження запропонованої містобудівної документації.

Проте в процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки буде розглянуто наступну альтернативу:

Альтернатива 1

«Нульовий сценарій» – тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації в випадку незатвердження  зазначеного документа державного планування.

Оцінка ефективності вказаного альтернативного варіанту буде відображена у Звіті про стратегічну екологічну оцінку.

Необхідності у розгляданні інших альтернатив планованої діяльності немає – планова діяльність відбуватиметься в межах розвіданої площі, наявні затверджені запаси.

 

 1. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Основною метою Звіту є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування в відповідності з очікуваним станом природного середовища.

Всі методи прогнозування об’єднують у дві групи: логічні і формалізовані.

До логічних методів відносять методи індукції, дедукції, експертних оцінок, аналогії. При відсутності про об’єкт прогнозування достовірних відомостей і, якщо об’єкт не підлягає математичному аналізу, використовують метод експертних оцінок, суть якого полягає у визначенні майбутнього на основі думок кваліфікованих спеціалістів-експертів. Метод аналогій полягає в тому, що закономірності розвитку одного процесу з певними поправками можна перенести на інший процес, для якого потрібно зробити прогноз.

Формалізовані методи поділяють на статистичний, екстраполяції і моделювання, а саме:

 • статистичний метод ґрунтується на кількісних показниках, які дають можливість зробити висновок про темпи розвитку процесів в майбутньому. Сутність його полягає в отриманні і спеціалізованому обробленні прогнозних оцінок проєктованого об’єкта через опитування висококваліфікованих фахівців (експертів) у певній сфері науки, техніки, виробництва;
 • метод екстраполяції полягає в перенесенні встановленого характеру розвитку певної території чи процесу в майбутнє. Цей метод ефективний при короткостроковому прогнозуванні стосовно об’єкта, який тривалий час розвивався рівномірно без значних відхилень. Ґрунтується він на вивченні кількісних і якісних параметрів досліджуваного об’єкта за попередні роки з подальшим логічним продовженням. Окресленням тенденцій його розвитку у прогнозованому періоді;
 • метод моделювання полягає у побудові моделей, які розглядають з урахування імовірної або бажаної зміни прогнозованого явища на певний період, користуючись прямими або опосередкованими даними про масштаби та напрями змін. При побудові прогнозних медалей необхідно виявити фактори, від яких суттєво залежіть прогноз; з’ясувати їх співвідношення з прогнозованим явищем; розробити алгоритм і програми моделювання змін довкілля під дією певних факторів.

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись вище вказані методи, зокрема буде здійснено:

 • збір та аналіз інформації про поточний стан складових довкілля, включаючи значення ключових екологічних показників ;
 • проведення аналізу слабких та сильних сторін містобудівної документації на місцевому рівні «Детальний план території на земельну ділянку орієнтовною площею 467 га для об`єкта: нове будівництво гірничо-збагачувального комбінату для розробки Балахівського родовища графіту в межах Петрівської селищної ради Олександрійського району Кіровоградської області» з точки зору екологічної ситуації;
 • проведення консультацій з громадськістю щодо екологічних цілей;
 • проведення оцінки впливу проєкту ДПТ на складові довкілля та на стан здоров’я й добробут населення ;
 • моніторинг фактичного впливу впровадження планової діяльності на довкілля.

Для підготовки Звіту СЕО передбачається використовувати наступну інформацію (за її наявності):

 • інформацію, яка міститься в інших законодавчих актах і має відношення до Звіту;
 • статистичну інформацію щодо району планованої діяльності;
 • дані моніторингу існуючого стану довкілля (кліматичні, метеорологічні, гідрологічні спостереження, дані про фонове забруднення та ін.);
 • дані топографічних та геологічних вишукувань;
 • діючі методики розрахунку викидів забруднюючих речовин від планованих джерел викиду;
 • комп’ютерні програмні комплекси для розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в приземному шарі атмосферного повітря;
 • статистику захворюваності місцевих жителів;
 • іншу доступну інформацію.

Проведення спеціальних досліджень для стратегічної екологічної оцінки не передбачається.

 

 1. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами.

Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища при розміщенні, проєктуванні, будівництві, введенні в експлуатацію, експлуатації, консервації будівель, споруд та інших об’єктів.

Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог:

а) раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;

г) застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення;

д) збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;

е) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб;

є) здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання біологічного різноманіття під час здійснення планової діяльності.

При здійсненні планованої діяльності у відповідності до вимог Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», ст.24 з метою відвернення і зменшення шкідливого впливу на здоров’я населення шуму, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів будуть розглядатися наступні заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на здоров’я населення:

– відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами;

– заходи радіаційної безпеки, відповідних санітарних правил, а також заходи встановлені нор-

мами, іншими актами законодавства, що містять вимоги радіаційної безпеки та інші.

Під час провадження планованої діяльності, у відповідності до вимог Закону України «Про тваринний світ», ст.9,37,39,40 будуть розглянуті заходи спрямовані на запобігання, відведення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на об’єкти тваринного світу, а саме:

 • збереження умов існування видового і популяційного різноманіття тваринного світу в стані природної волі;
 • недопустимість погіршення середовища існування, шляхів міграції та умов розмноження диких тварин;
 • збереження цілісності природних угруповань диких тварин;
 • запобігання загибелі тварин під час здійснення виробничих процесів;
 • охорону середовища існування, умов розмноження і шляхів міграції тварин;
 • недоторканість ділянок, що становлять особливу цінність для збереження тваринного світу;
 • розроблення і здійснення заходів, які будуть забезпечувати збереження шляхів міграції тварин.

 

 1. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Розділ “Охорона навколишнього природного середовища” у містобудівній документації виконується відповідно до вимог Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», частини другої ст.11.

Пропонується нижченаведена структура Звіту із СЕО:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності – 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

 

 1. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

Зауваження та пропозиції надаються особисто або через уповноваженого представника у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові, місця проживання, особистого підпису; від юридичних осіб – із зазначенням їх найменування, місця знаходження, посади і особистого підпису до Петрівської селищної ради Олександрійського району Кіровоградської області.

Юридична адреса: 28300, Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, смт Петрове, вул.Святкова, буд. 7.

Контактний телефон (05237) 9-72-60, 9-70-73; e-mail: sel.rada.petrovo@ukr.net.

Протягом 15 діб з дня оприлюднення повідомлення на офіційному сайті: https://pt-rada.gov.ua/ громадськість має право надати зауваження та пропозиції щодо визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту містобудівної документації «Детальний план території на земельну ділянку орієнтовною площею 467 га для об’єкта: нове будівництво гірничо-збагачувального комбінату для розробки Балахівського родовища графіту в межах Петрівської селищної ради Олександрійського району Кіровоградської області».

Протягом вище вказаного строку громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді). Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

Громадське обговорення відбувається до 30.03.2023 р.

 

 

 

 

Петрівська селищна рада

 

 

 

 

 

 

Перейти до вмісту