ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

«Детальний план території між вулицею Центральна та вулицею Садова в смт Петрове Олександрійського району Кіровоградської області для будівництва автомийки та станції технічного обслуговування»

1.ЗАМОВНИК СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ
Замовником проекту є відділ соціально-економічного розвитку, архітектури, містобудування, інвестицій Петрівської селищної ради Олександрійського району Кіровоградської області.
Юридична адреса: 28300, Кіровоградська область, Олександрійський район, смт. Петрове вул. Святкова, 7, електронна адреса: arh.pet@ukr.net.
2. ВИД ТА ОСНОВНІ ЦІЛІ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ, ЙОГО ЗВ’ЯЗОК З ІНШИМИ ДОКУМЕНТАМИ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ
«Детальний план території між вулицею Центральна та вулицею Садова в смт Петрове Олександрійського району Кіровоградської області для будівництва автомийки та станції технічного обслуговування» є містобудівною документацією місцевого рівня, яка розробляється з метою уточнення планувальної структури і функціонального призначення земельної ділянки, параметрів забудови для подальшого будівництва автомийки самообслуговування та станції технічного обслуговування автомобілів.
Детальний план території між вулицею Центральна та вулицею Садова в смт Петрове Олександрійського району Кіровоградської області для будівництва автомийки та станції технічного обслуговування розробляється згідно рішення голови Петрівської селищної ради Кіровоградської області № 419/8 від 30 березня 2021 року.
Проект розробляється у відповідності з:
Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку»;
ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій»;
ДСП-173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»;
ДБН В.2.3-5:2001 «Вулиці та дороги населених пунктів»;
ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території».
3.ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕ, ЯКОЮ МІРОЮ ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ ВИЗНАЧАЄ УМОВИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ АБО ОБ’ЄКТІВ, ЩОДО ЯКИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ ПЕРЕДБАЧЕНО ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ (У ТОМУ ЧИСЛІ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РОЗМІРУ, ПОТУЖНОСТІ АБО РОЗМІЩЕННЯ РЕСУРСІВ)
Заплановані об’єкти детального плану території не віднесені до категорій видів планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля. Здійснення процедури оцінки впливу на довкілля не потребує у відповідності до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».
Територія, що підлягає детальному плануванню, знаходиться між вулицями Центральна та вулиці Садова в межах смт Петрове Олександрійського району Кіровоградської області і включає в себе земельну ділянку, яка передана у користуванні на умовах оренди.
Територія опрацювання складає – 0,1000 га.
Обсяг СЕО визначається переліком основних екологічних проблем наявних на території.
4.ЙМОВІРНІ НАСЛІДКИ
1. Для довкілля, у тому числі для здоров’я населення ймовірні наслідки попередньо відсутні.
В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування – «Детальний план території між вулицею Центральна та вулицею Садова в смт Петрове Олександрійського району Кіровоградської області для будівництва автомийки та станції технічного обслуговування», мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля:
– ґрунти;
– атмосферне повітря;
– водні ресурси;
– стан фауни, флори, біорізноманіття, землі (у тому числі вилучення земельних ділянок);
– кліматичні фактори, у тому числі для здоров’я населення.
Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонується відповідно до детального плану території на здоров’я населення.
2. Для територій з природоохоронним статусом відсутні.
3. Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення – відсутні.
5. ВИПРАВДАНІ АЛЬТЕРНАТИВИ, ЯКІ НЕОБХІДНО РОЗГЛЯНУТИ, У ТОМУ ЧИСЛІ ЯКЩО ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ НЕ БУДЕ ЗАТВЕРДЖЕНО
В процесі виконання стратегічної екологічної оцінки буде розглянута планувальна альтернатива «нульовий сценарій» (тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку не затвердження зазначеного ДДП), а також інші планувальні альтернативи, які включатимуть прогнозування та оцінку ситуації у випадку затвердження різних варіантів проектних рішень в складі ДДП. Оцінка ефективності вказаних альтернативних варіантів буде відображена у Звіті про СЕО ДДП.

6. ДОСЛІДЖЕННЯ, ЯКІ НЕОБХІДНО ПРОВЕСТИ, МЕТОДИ І КРИТЕРІЇ, ЩО ВИКОРИСТОВУВАТИМУТЬСЯ ПІД ЧАС СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ
Дослідження не передбачаються.
Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.
Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись логічні і формалізовані методи прогнозування.
Для підготовки звіту СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:
-інформація, яка включена в інші акти законодавства, які мають відношення до проекту ДДП;
-дані моніторингу стану довкілля;
– інша доступна інформація.
Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища.
Під час підготовки розділу стратегічної екологічної оцінки визначити доцільність і прийнятність планової діяльності і обгрунтування економічних, технічних, організаційних, санітарних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища.
Розробити комплекс заходів, спрямований на виявлення характеру, інтенсивності і ступеня небезпеки впливу на стан навколишнього середовища та здоров’я населення будь якого виду планової господарської діяльності:
-вивчити природні умови території, яка межує з ділянкою розміщення планової діяльності, включаючи характеристику поверхневих водних систем, ландшафтів (рельєф, родючі грунти, рослинність та ін.), геолого-гідрогеологічні особливості території та інших компонентів природного середовища;
-оцінити можливі зміни в природних і антопогенних екосистемах;
-визначити шляхи мінімізації негативного впливу на навколишнє середовище;
-повідомити громадськість про ефективність проекту і можливі екологічні наслідки.
В ході СЕО провести оцінку факторів ризику і потенційного впливу на стан довкілля, врахувати екологічні завдання місцевого рівня в інтересах ефективного і стабільного соціально-економічного розвитку селища та підвищення якості життя населення.

7. ЗАХОДИ, ЯКІ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ РОЗГЛЯНУТИ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ, ЗМЕНШЕННЯ ТА ПОМ’ЯКШЕННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ
В цілому, розроблений у відповідності до державних будівельних норм, санітарних норм і правил проект містобудівної документації не матиме негативних наслідків виконання документа державного планування.
Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на навколишнє середовище:
– улаштування території санітарно-захисних зон;
– улаштування локальних очисних споруд для автомийки (для очищення стічних вод з повторним використанням) та очисних споруд відведення поверхневого стоку з території, встановлення контейнерів для збору побутових відходів.
При здійсненні планової діяльності у відповідності до вимог статті 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» з метою відвернення і зменшення шкідливого впливу на здоров’я населення шуму, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів будуть розглядатися:
– відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами;
– заходи радіаційної безпеки, відповідних санітарних правил, а також заходи встановлені нормами, іншими актами законодавства, що містять вимоги радіаційної безпеки.
8. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ ЗВІТУ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ
Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».
Пропонується така структура Звіту із СЕО:
1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;
2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;
6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності – 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;
7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;
8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);
9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;
10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);
11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.
9. ОРГАН, ДО ЯКОГО ПОДАЮТЬСЯ ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ, ТА СТРОКИ ЇХ ПОДАННЯ
Відповідальний. Відділ соціально-економічного розвитку, архітектури, містобудування, інвестицій Петрівської селищної ради Олександрійського району Кіровоградської області
Строки подання. Відповідно до п.п. 5, 6 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», строк громадського обговорення – 15 днів з дня публікації заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації місцевого рівня надаються у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові, місця проживання, особистого підпису; від юридичних осіб – із зазначенням їх найменування, місця знаходження, посади і особистого підпису на електрону скриньку: arh.pet@ukr.net

 

Заступник селищного голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Андрій СИДОРЕНКО

Перейти до вмісту