ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ

Детального плану території земельної ділянки орієнтовною площею   22,2 га, що розташована на території  Петрівської селищної ради Олександрійського району Кіровоградської області, для потреб, пов’язаних з користуванням надрами (для розширення Петрівського кар’єру) (надалі – Проект).

 

  1. Інформація про замовника та виконавця стратегічної екологічної оцінки

Замовник проекту – Петрівська селищна рада (вул. Святкова, 7,               смт Петрове, Олександрійський район, Кіровоградська область, 28300) код ЕДРПОУ 04364199, тел. (+380)-5237-97260.

Виконавець проекту – ПП «СЕРВІСІНВЕСТ», 25006, м. Кропивницький, вул. А. Тарковського, 60, код ЄДРПОУ 33254360.

  1. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 1 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», документи державного планування –  стратегії, плани, схеми, містобудівна документація, загальнодержавні програми, державні цільові програми та інші програми і програмні документи, включаючи зміни до них, які розробляються та/або підлягають затвердженню органом державної влади, органом місцевого самоврядування.

Детальний план території розробляється на земельну ділянку за межами населеного пункту для розміщення окремого об’єкту планованої діяльності – на основі затвердженої містобудівної документації відповідно до чинного законодавства з використанням матеріалів містобудівного та земельного кадастрів.

Детальний план території земельної ділянки орієнтовною площею 22,2 га, що розташована на території  Петрівської селищної ради Олександрійського району Кіровоградської області, для потреб, пов’язаних з користуванням надрами (для розширення Петрівського кар’єру), розроблений на підставі Рішення № 1160/8 від 30.06.2021 р. десятої сесії дев’ятого скликання  Петрівської селищної ради Олександрійського району Кіровоградської області «Про надання дозволу на розроблення детального плану території».

Детальний план є містобудівною документацією місцевого рівня, яка визначає функціональне призначення, параметри забудови земельної ділянки з метою розміщення об’єкту планованої діяльності, формування принципів планувальної організації забудови, уточнення в більш крупному масштабі положень схеми планування території району, визначення планувальних обмежень  використання території  згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами, формування пропозицій щодо можливості розширення Петрівського кар’єру в межах однієї проектної території із дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства з метою реалізації містобудівної політики розвитку території району, згідно    ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»; визначення містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.

При розроблені детального плану враховані: Схема планування території Кіровоградської області, Схема проекту районного планування Олександрійського (Петрівського) району.

  1. Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Територія проектування (розширення Петрівського кар’єру) знаходиться в південно-східній частині Кіровоградської області і Олександрійського району, до південного-сходу від смт. Петрове.

В межі території проектування потрапляють в основному землі запасу Петрівської селищної ради (пасовища, деревно-чагарникові насадження, луки, польова дорога).

Територія детального планування межує:

– з півночі – землі с/г призначення;

– з заходу – землі запасу Петрівської селищної ради (пасовища, деревно-чагарникова рослинність, луки);

– з півдня та сходу – територія Петрівського кар’єру ПРАТ«Центральний гірничозбагачувальний комбінат» (ПРАТ «ЦГЗК»).

Територія детального планування відноситься до лівого схилу долини річки  Інгулець. Рельєф території – з загальним похилом до заходу.

Найближча відстань від межі території проектування до житлової та громадської забудови смт. Петрове – приблизно 0,3 км до заходу.

Проектним рішенням пропонується розширення на визначеній території Петрівського кар’єру Петрівського родовища залізистих кварцитів, яке розробляє ПРАТ “ЦГЗК”.

Основні техніко-економічні показники розширення Петрівського кар’єру:

  • площа території детального планування – 22,2 га;
  • площа розширення кар’єрного поля – 0,5 га;

– об’єм залізної руди, яку планується добути – приблизно 125 тис. м3.

Корисна копалина Петрівського родовища, що добувається Петрівським кар’єром представлена магнетитовими та гемато-магнетитовими кварцитами.

Перед початком виконання робіт планується зняття родючого шару грунту в об’ємі – 4,5 тис. м3.

Розкривні породи, які повинні бути видалені під час розроблення, в об’ємі – приблизно 25 тис. м3 (маса розкривних порід – біля 67,5 тис. тонн), представлені осадовими (суглинки, супіски, глини, прошарки піску) і скельними (гнейси, безрудні кварцити та мігматити) породами.

Транспортування розкривних порід та залізної руди передбачається здійснювати автомобільним та залізничним транспортом.

Показники по проекту:

-площа під розширення кар’єрного поля – 0,5 га; під озеленення спеціального призначення – 20,7 га; під автодорогою – біля 1,0 га.

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності. Планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» (ст. 3, ч.2 – ч.3).

  1. Ймовірні наслідки

А) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

В ході здійснення СЕО будуть оцінені наслідки для таких компонентів довкілля: клімат і мікроклімат; геологічне середовище, ґрунти і земельні ресурси; атмосферне повітря; водні ресурси; біорізноманіття фауни і флори; соціальне та техногенне середовища. Крім того, в процесі СЕО буде визначено:

– ймовірні наслідки для здоров’я місцевого населення, оскільки найближча житлова забудова (смт. Петрове Олександрійського району Кіровоградської області) знаходиться до заходу від проектної території. На самій ділянці, для якої розробляється детальний план, житлова забудова відсутня;

– перелік очікуваних промислових відходів;

– можливі аварійні ситуації.

Планована діяльність щодо розширення Петрівського кар’єру на проектній ділянці буде здійснювати наступний вплив на довкілля:

Ймовірний вплив на клімат і мікроклімат. Впливів на клімат не очікується.

Ймовірний вплив на повітряне середовище. Вплив на повітряне середовище обумовлений наявністю наступних джерел викидів забруднюючих речовин на розширюваній частині Петрівського кар’єру: екскаватори, бульдозери та інша техніка, які будуть здійснювати викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря (азоту діоксид, ангідрид сірчистий, вуглецю оксид, бенз(а)пірен, вуглеводні граничні, пил неорганічний).

Ймовірний вплив на геологічне середовище. Триваюче формування техногенного геологічного об’єкту – кар’єру; зміна особливостей рельєфу

Ймовірний вплив на водне середовище. Планована діяльність визначатиме наступні очікувані впливи на водне середовище:

– відведення поверхневих вод з території кар’єру;

– вплив на стан підземних водоносних горизонтів.

Ймовірний вплив на ґрунти, земельні ресурси. Планована діяльність потребує додаткового відводу земельної ділянки орієнтовною площею 22,2 га. На земельній ділянці планованого розширення Петрівського кар’єру, площею       1,5 га, перед початком проведення робіт, необхідно провести зняття родючого шару ґрунту (чорнозему) з місць його наявності, з метою його збереження в складі для подальшого використання для рекультивації порушених земель (або для поліпшення якості ґрунту на сільськогосподарських угіддях). Зняття родючого шару ґрунту та подальші операції з ним повинні виконуватись відповідно до розробленого спеціалізованою організацією робочого проекту землеустрою.

За умови виконання усіх передбачених діючим законодавством процедур і заходів, очікуваний вплив на ґрунти буде допустимим.

Ймовірний вплив на рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти. Вплив на рослинний і тваринний світ району полягає у прямому вилученні території, викидах забруднюючих речовин та відлякуючій дії шуму.  Після проведення рекультивації порушеної території осередки мешкання місцевих видів, пристосованих до життя на видозмінених людиною площах, відновляться.

Ймовірне шумове навантаження. Джерелами шуму планованої діяльності є техніка, транспорт, технологічне обладнання об’єктів відвалу: технологічний автотранспорт; екскаватори; бульдозери. Зважаючи на склад техніки, яка працюватиме на планованому об’єкті, можна очікувати, що на межі санітарно-захисної зони планованого об’єкту, а також та межі найближчої житлової забудови (смт. Петрове Олександрійського району Кіровоградської області), рівень акустичного впливу буде таким, що не перевищить встановлені санітарно-гігієнічні нормативи (еквівалентний допустимий рівень звуку на території, що безпосередньо прилягає до житлових будинків вночі становить 45 дБА, а вдень – 55 дБА).

Ймовірний вплив на навколишнє соціальне середовище. Умови життєдіяльності місцевого населення не погіршяться.

Ймовірний вплив на навколишнє техногенне середовище. Впливу на інші техногенні об’єкти не очікується. При необхідності існуючі інженерно-транспортні комунікації переносяться та облаштовуються.

Перелік очікуваних промислових відходів. Експлуатація та обслуговування технологічного транспорту і механізмів, задіяних на кар’єрі (бульдозерів, екскаваторів, автотранспорту), а також супутня діяльність, є джерелами утворення промислових відходів, таких як відпрацьовані люмінесцентні лампи, відпрацьовані акумуляторні батареї, відпрацьовані масла, промаслене ганчір’я, промислові прокладки,  накладки гальмівних колодок, зношений спецодяг, зношене спецвзуття. Обслуговування використовуваної техніки відбувається на спеціальних майданчиках та в цехах, які розташовані поза межами кар’єру. Побутове обслуговування працівників здійснюється в існуючому адміністративно-побутовому корпусі. Безпосередньо на розглянутій детальним планом території перелічені відходи не утворюватимуться і не накопичуватимуться.

Можливі аварійні ситуації. Імовірні аварійні ситуації в ході планованої діяльності пов’язані з можливістю виникнення зсувних деформацій на бортах Петрівського кар’єру в результаті порушення технології ведення робіт і стихійних лих (тривалих інтенсивних злив, землетрусів, скупчення снігу і льоду тощо).

При проведенні відкритих гірничих робіт в світовій практиці відзначаються факти деформацій на окремих ділянках кар’єрів, які ускладнюють гірничі роботи та завдають економічних збитків підприємству Основним фактором, що впливає на деформації бортів кар’єру, є змінення опору зрушенню під дією зволоження піщано-глинистих порід.

Зі спостережуваних на кар’єрах видів деформацій – зсувів, осипів, просадок і опливин, найбільш небезпечним і широко поширеним видом є зсуви.

Зі зміненням опору зрушенню, підвищується швидкість накопичення площ ослаблення уздовж найбільш напруженої поверхні ковзання. Раптове обвалення борту кар’єру відбувається в результаті зовнішнього впливу або в результаті закінчення формування поверхні ковзання, по якій відбувається зсув і переміщенням зсувної маси в підошві борту кар’єру до завершення формування призми упору, що врівноважує зміщуючі сили зсувного тиску.

Комплекс заходів щодо забезпечення стійкості Петрівського кар’єру передбачатиме дотримання необхідних технологічних параметрів і режиму формування кар’єру, а також проведення систематичного маркшейдерського контролю за станом стійкості бортів. Протизсувні заходи та систематичний інструментальний контроль за станом бортів кар’єру дозволяють запобігти розвитку деформацій.

Менш вірогідні такі аварійні ситуації, як: виникнення пожеж на використовуваному обладнанні; зіткнення транспортних засобів і падіння їх з уступів.

Б) Для територій з природоохоронним статусом – наслідки відсутні;

В) Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення – наслідки відсутні.

 

5.Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

Вибір території розширення Петрівського кар’єру проведено з урахуванням подовження розробки Петрівського родовища залізистих кварцитів ПРАТ “ЦГЗК” та виниклої необхідності в додаткових об’ємах залізної руди.

Розвиток Петрівського кар’єру за варіантом розширення в західному напрямку мотивований тим, що частина проектованої території знаходиться в межах гірничого відводу згідно Акту про надання гірничого відводу від 13.12.2016 р. (реєстраційний № 3149).

6.Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Основним критерієм під час розроблення Звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища. Основні методи під час стратегічної екологічної оцінки: аналіз слабких та сильних сторін проекту містобудівної документації з точки зору екологічної ситуації; консультації з громадськістю щодо екологічних цілей; отримання зауважень і пропозицій до проекту містобудівної документації; проведення громадського обговорення у процесі стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації, а також вивчення існуючої природоохоронної документації на підприємстві.  Обсяг досліджень передбачається відповідно до ст.11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

7.Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Для зниження пиловиділення під час видобування, перевантаження, і подальшого транспортування передбачається зрошення гірської маси водою.

Питома витрата води на зволоження має становити 3-4дм32. Періодичність зрошення залежить від температури повітря. Зволоження слід проводити за допомогою гідромоніторних установок на автомобільному ходу в міру необхідності.

Застосування заходів щодо пилопригнічення дозволить до мінімуму зменшити вплив проектного об’єкту на атмосферне повітря.

Максимальний рівень акустичного впливу при роботі технологічного обладнання на кар’єрі не перевищуватиме нормативно допустимий. У зв’язку з цим спеціальні заходи щодо шумозниження не пропонуються.

Рекультивація порушених земель. Перед розширенням кар’єрного поля на частині проектної ділянки передбачається зрізання родючого шару ґрунту та його збереження для подальшого цільового використання за окремим проектом землеустрою.

Враховуючи проектний термін вироблення Петрівського кар’єру – 2050 р., заходи щодо рекультивації порушених земель повинні передбачатись на наступних стадіях проектування (окремий проект).

Передбачається проведення моніторингу стану довкілля при здійсненні планованої діяльності на проектній ділянці, а саме дослідження: вмісту забруднюючих речовин в  атмосферному повітрі, стійкості бортів кар’єру, рівня підземних вод, стану ґрунтів.

  1. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Звіт про стратегічну екологічну оцінку Проекту повинен відповідати вимогам ст. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

  1. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

Петрівська селищна рада.

28300, смт Петрове, вул. Святкова, 7, Олександрійський район, Кіровоградська область. Відповідальна особа: Полтавець Алла Миколаївна, кабінет № 106,  тел: (+380)-5237-97260,

e-mail: : arh.pet@ukr.net.

 

Усі зауваження  та пропозиції громадськості до заяви  про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки «Детального плану території земельної ділянки орієнтовною площею 22,2 га, що розташована на території  Петрівської селищної ради Олександрійського району Кіровоградської області, для потреб, пов’язаних з користуванням надрами (для розширення Петрівського кар’єру)», надаються  протягом 15 днів з дня її  оприлюднення на офіційному веб-сайті замовника.

 

 

 

Селищний голова                                                                         Світлана ТИЛИК

Перейти до вмісту