ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ

Детального плану території земельної ділянки орієнтовною площею     2,6 га, що розташована на території  Петрівської селищної ради Олександрійського району Кіровоградської області поза межами населених пунктів, для потреб, пов’язаних з користуванням надрами (для розширення відвалу № 2 Петрівського кар’єру) (надалі – Проект).

 

  1. Інформація про замовника та виконавця стратегічної екологічної оцінки

Замовник проекту – Петрівська селищна рада (вул. Святкова, 7,               смт Петрове, Олександрійський район, Кіровоградська область, 28300) код ЕДРПОУ 04364199, тел. (+380)-5237-97260.

Виконавець проекту – ПП «СЕРВІСІНВЕСТ», 25006, м. Кропивницький, вул. А. Тарковського, 60, код ЄДРПОУ 33254360.

  1. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 1 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», документи державного планування –  стратегії, плани, схеми, містобудівна документація, загальнодержавні програми, державні цільові програми та інші програми і програмні документи, включаючи зміни до них, які розробляються та/або підлягають затвердженню органом державної влади, органом місцевого самоврядування.

Детальний план території розробляється на земельну ділянку за межами населеного пункту для розміщення окремого об’єкту планованої діяльності – на основі затвердженої містобудівної документації відповідно до чинного законодавства з використанням матеріалів містобудівного та земельного кадастрів.

Детальний план території земельної ділянки орієнтовною площею 2,6 га, що розташована на території  Петрівської селищної ради Олександрійського району Кіровоградської області поза межами населених пунктів, для потреб, пов’язаних з користуванням надрами (для розширення відвалу № 2 Петрівського кар’єру), розроблений на підставі Рішення № 1161/8 від 30.06.2021 р. десятої сесії восьмого скликання  Петрівської селищної ради Олександрійського району Кіровоградської області «Про надання дозволу на розроблення детального плану території».

Детальний план є містобудівною документацією місцевого рівня, яка визначає функціональне призначення, параметри забудови земельної ділянки з метою розміщення об’єкту планованої діяльності, формування принципів планувальної організації забудови, уточнення в більш крупному масштабі положень схеми планування території району, визначення планувальних обмежень  використання території  згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами, формування пропозицій щодо можливості

 

розширення відвалу № 2 Петрівського кар’єру в межах однієї проектної території із дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства з метою реалізації містобудівної політики розвитку території району, згідно                ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»; визначення містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.

При розроблені детального плану враховані: Схема планування території Кіровоградської області, Схема проекту районного планування Олександрійського (Петрівського) району.

  1. Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Територія проектування (розширення відвалу № 2 Петрівського кар’єру) знаходиться в південно-східній частині Кіровоградської області і Олександрійського району, до сходу від смт Петрове (на відстані приблизно       6 км).

В межі території проектування потрапляють землі с/г призначення.

Територія детального планування межує:

– з півночі та сходу – територія відвалу № 2 ПРАТ«Центральний гірничозбагачувальний комбінат» (ПРАТ «ЦГЗК»);

– з півдня та заходу – землі сільськогосподарського призначення.

Рельєф території проектування – горбиста рівнина, з загальним похилом в східному напрямку, абсолютні висоти над рівнем моря коливаються в середньому від 139 м до 118 м.

Відстань від території проектної ділянки до житлової та громадської забудови прилеглих населених пунктів:

– зі сходу приблизно 1,1 км – с.Олександро-Мар’ївка Олександрійського району Кіровоградської області;

– з північного сходу приблизно 1,5 км с.Йосипівка Олександрійського району Кіровоградської області.

Проектним рішенням пропонується розширення на визначеній території відвалу № 2 розкривних порід Петрівського кар’єру Петрівського родовища залізистих кварцитів, яке розробляє ПРАТ “ЦГЗК”.

Основні техніко-економічні показники розширення відвалу № 2 Петрівського кар’єру:

  • площа території розширення відвалу – 2,6 га;

– об’єм додатково складованих розкривних порід – 385,14 тис. м3.

Розкривні породи відвалу № 2 Петрівського кар’єру представлені сумішшю суглинків, супісків та пісків з домішками гнейсів, мігматитів та кварцитів. Кількість додатково складованих розкривних порід – 885,82 тис. тон.

Доставка розкривних мас в відвал відбувається залізничним транспортом.

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності. Планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» (ст. 3, ч. 3).

  1. Ймовірні наслідки

А) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

В ході здійснення СЕО будуть оцінені наслідки для таких компонентів довкілля: клімат і мікроклімат; геологічне середовище, ґрунти і земельні ресурси; атмосферне повітря; водні ресурси; біорізноманіття фауни і флори; соціальне та техногенне середовища. Крім того, в процесі СЕО буде визначено:

– очікуване шумове навантаження;

– ймовірні наслідки для здоров’я місцевого населення, оскільки найближча житлова забудова (с.Олександро-Мар’ївка Олександрійського району Кіровоградської області) знаходиться до сходу від проектної території. На самій ділянці, для якої розробляється детальний план, житлова забудова відсутня;

– перелік очікуваних промислових відходів;

– можливі аварійні ситуації.

Ймовірний вплив на клімат і мікроклімат. Впливів на клімат не очікується.

Ймовірний вплив на повітряне середовище. Вплив на повітряне середовище обумовлений наявністю наступних джерел викидів забруднюючих речовин на розширюваній частині відвалу № 2 Петрівського кар’єру: джерелами викидів забруднюючих речовин будуть екскаватори та інша техніка, які будуть здійснювати викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря (азоту діоксид, ангідрид сірчистий, вуглецю оксид, бенз(а)пірен, вуглеводні граничні, пил неорганічний), а також пиління з поверхні відвалу.

Ймовірний вплив на геологічне середовище. Триваюче формування техногенного геологічного об’єкту – відвалу, здійснення навантаження на геологічну товщу, що підстилає відвал; зміна особливостей рельєфу

Ймовірний вплив на водне середовище. Планована діяльність визначатиме наступні очікувані впливи на водне середовище:

– відведення поверхневих вод з території відвалу;

– вплив на стан підземних водоносних горизонтів.

Ймовірний вплив на ґрунти, земельні ресурси. Планована діяльність потребує додаткового відводу земельної ділянки орієнтовною площею 2,6 га, та вилучення земель з с/г виробництва

За умови виконання усіх передбачених діючим законодавством процедур і заходів, очікуваний вплив на ґрунти буде допустимим.

Ймовірний вплив на рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти. Вплив на рослинний і тваринний світ району полягає у прямому вилученні території, викидах забруднюючих речовин та відлякуючи дії шуму.  Після проведення рекультивації порушеної території осередки мешкання місцевих видів, пристосованих до життя на видозмінених людиною площах, відновляться.

Ймовірне шумове навантаження. Джерелами шуму планованої діяльності є техніка, транспорт, технологічне обладнання об’єктів відвалу № 2 Петрівського кар’єру: технологічний транспорт; екскаватори; залізничний транспорт. Зважаючи на склад техніки, яка працюватиме на планованому об’єкті, можна очікувати, що на межі санітарно-захисної зони планованого об’єкту, а також та межі найближчої житлової забудови (с.Олександро-Мар’ївка Олександрійського району Кіровоградської області), рівень акустичного впливу буде таким, що не перевищить встановлені санітарно-гігієнічні нормативи (еквівалентний допустимий рівень звуку на території, що безпосередньо прилягає до житлових будинків вночі становить 45 дБА, а вдень – 55 дБА).

Ймовірний вплив на навколишнє соціальне середовище. Умови життєдіяльності місцевого населення не погіршаться.

Ймовірний вплив на навколишнє техногенне середовище. Впливу на інші техногенні об’єкти не очікується. При необхідності існуючі інженерно-транспортні комунікації переносяться та облаштовуються.

Перелік очікуваних промислових відходів. Експлуатація та обслуговування технологічного транспорту і механізмів, задіяних на відвалі (екскаваторів, тепловозів), є джерелами утворення промислових відходів, таких як відпрацьовані люмінесцентні лампи, відпрацьовані акумуляторні батареї, відпрацьовані масла, промаслене ганчір’я, промислові прокладки,  накладки гальмівних колодок, зношений спецодяг, зношене спецвзуття. Обслуговування використовуваної техніки відбувається на спеціальних майданчиках та в цехах, які розташовані поза межами відвалу. Побутове обслуговування працівників здійснюється в існуючому адміністративно-побутовому корпусі. Безпосередньо на розглянутій детальним планом території перелічені відходи не утворюватимуться і не накопичуватимуться.

Можливі аварійні ситуації. Імовірні аварійні ситуації в ході планованої діяльності пов’язані з можливістю виникнення зсувних деформацій на бортах відвалу № 2 Петрівського кар’єру в результаті порушення технології ведення робіт і стихійних лих (тривалих інтенсивних злив, землетрусів, скупчення снігу і льоду тощо).

При проведенні відкритих гірничих робіт в світовій практиці відзначаються факти деформацій на окремих ділянках відвалів, які ускладнюють гірничі роботи та завдають економічних збитків підприємству Основним фактором, що впливає на деформації відвалів, є змінення опору зрушенню під дією зволоження піщано-глинистих порід основи відвалу і всієї відвальної маси.

Зі спостережуваних на відвалах видів деформацій – зсувів, осипів, просадок і опливин, найбільш небезпечним і широко поширеним видом є зсуви.

З ростом навантажень на основу, що перевищують граничні, підвищується швидкість накопичення площ ослаблення уздовж найбільш напруженої поверхні ковзання. Раптове обвалення борту відвалу відбувається в результаті зовнішнього впливу або в результаті закінчення формування поверхні ковзання, по якій відбувається зсув відвальної маси з випором основи і переміщенням зсувної маси в підошві відвалу до завершення формування призми упору, що врівноважує зміщуючі сили зсувного тиску.

Комплекс заходів щодо забезпечення стійкості відвалу № 2 Петрівського кар’єру передбачатиме дотримання необхідних технологічних параметрів і режиму формування відвалу, влаштування споруд гідрозахисту, а також проведення систематичного маркшейдерського контролю за станом стійкості бортів. Протизсувні заходи та систематичний інструментальний контроль за станом відвального масиву дозволяють запобігти розвитку деформацій.

Менш значні наслідки мають такі вірогідні аварійні ситуації, як: виникнення пожеж на використовуваному обладнанні; зіткнення транспортних засобів і падіння їх з уступів.

Б) Для територій з природоохоронним статусом – наслідки відсутні;

В) Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення – наслідки відсутні.

5.Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

Вибір території розширення відвалу № 2 Петрівського кар’єру проведений з урахуванням підвищення стійкості відвалу шляхом укріплення його бортів на цій ділянці.

Розширення відвалу № 2 Петрівського кар’єру на проектній території передбачається згідно ТЕО «Проект кінцевого контуру відвалу № 2 Петрівського кар’єру ПРАТ «ЦГЗК» / Науково-дослідний гірничорудний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет», № 996-13-04, 2019 р..

Розширення відвалу № 2 Петрівського кар’єру на проектній території, є більш ефективним з точки зору технологічних рішень та більш доцільним за критерієм мінімізації питомих витрат.

6.Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Основним критерієм під час розроблення Звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища. Основні методи під час стратегічної екологічної оцінки: аналіз слабких та сильних сторін проекту містобудівної документації з точки зору екологічної ситуації; консультації з громадськістю щодо екологічних цілей; отримання зауважень і пропозицій до проекту містобудівної документації; проведення громадського обговорення у процесі стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації, а також вивчення існуючої природоохоронної документації на підприємстві.  Обсяг досліджень передбачається відповідно до ст.11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

7.Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Для зниження пилевиділення під час транспортування і подальшого розвантаження транспортних засобів на відвалі необхідно проводити (ще в кар’єрі) зрошення розпушеної гірської маси водою. У разі необхідності, при висиханні гірської маси за час транспортування, особливо в літній період, вивантажену гірську масу необхідно зволожувати за допомогою гідромоніторних установок в залізничному приямку відвалу і в забої, а також на розвантажувальному майданчику відвалу. Витрата води повинна бути такою ж, як в кар’єрі.

Заходи по захисту навколишнього середовища від запилювання поверхонь відвалу. Для запобігання запилення поверхні відвалу необхідно регулярно зволожувати її водою, або розчинами знепилюючих речовин. Питома витрата води на зволоження має становити 3-4дм32. Періодичність зрошення становить 1-4 рази на день в залежності від температури повітря. Зволоження слід проводити за допомогою гідромоніторних установок на автомобільному або залізничному ходу в міру необхідності.

Застосування заходів щодо пилопригнічення дозволить до мінімуму зменшити вплив проектного об’єкту на атмосферне повітря.

Максимальний рівень акустичного впливу при роботі технологічного обладнання на відвалі не перевищуватиме нормативно допустимий. У зв’язку з цим спеціальні заходи щодо шумозниження не пропонуються.

Для запобігання потрапляння поверхневих вод під основу відвалу на проектній ділянці передбачається влаштування обвідної канави та розміщення бетонних плит.

Рекультивація порушених земель. Враховуючи проектний термін відсипання відвалу № 2 – 2026 р., заходи щодо рекультивації порушених земель повинні передбачатись на наступних стадіях проектування (окремий проект). Рекомендується реалізувати лісогосподарський напрямок біологічної рекультивації

Передбачається проведення моніторингу стану довкілля при реалізації  відвалоутворення на планованій ділянці, а саме дослідження: вмісту забруднюючих речовин в  атмосферному повітрі, стійкості відвального масиву, рівня підземних вод, стану ґрунтів.

  1. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Звіт про стратегічну екологічну оцінку Проекту повинен відповідати вимогам ст. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

  1. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

Петрівська селищна рада.

28300, смт Петрове, вул. Святкова, 7, Олександрійський район, Кіровоградська область. Відповідальна особа: Полтавець Алла Миколаївна, кабінет № 106,  тел: (+380)-5237-97260,

e-mail: : arh.pet@ukr.net.

Усі зауваження  та пропозиції громадськості до заяви  про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки «Детального плану території земельної ділянки орієнтовною площею 2,6 га, що розташована на території  Петрівської селищної ради Олександрійського району Кіровоградської області поза межами населених пунктів, для потреб, пов’язаних з користуванням надрами (для розширення відвалу № 2 Петрівського кар’єру)», надаються  протягом 15 днів з дня її  оприлюднення на офіційному веб-сайті замовника.

 

Селищний голова                                                                         Світлана ТИЛИК

 

Перейти до вмісту